Agni Mantra

Agni Mantra

Wednesday, April 29, 2015

Rig Veda Surya Mantra

|| Vyam Vyaasadevaaya Namah ||

Dear Jyotishas,
 Pt. Sanjay Rath has suggested that the following 13 rig veda mantra can be recited based on you Sun and Moon Sign. For example if your sun is aries recite 1st mantra etc the 13th mantra has to be recited if you are born in adhika month/maasa. for Lagna always recited Gayatri mantra.
Regards,

उदु॒ त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं व॑हन्ति के॒तवः।
दृ॒शे विश्वा॑य॒ सूर्य॑म्॥ १.०५०.०१॥
udu̱ tyaṁ jā̱tave̍dasaṁ de̱vaṁ va̍hanti ke̱tava̍ḥ |
dṛ̱śe viśvā̍ya̱ sūrya̍m || 1.050.01||

अप॒ त्ये ता॒यवो॑ यथा॒ नक्ष॑त्रा यन्त्य॒क्तुभिः।
सूरा॑य वि॒श्वच॑क्षसे॥ १.०५०.०२॥
apa̱ tye tā̱yavo̍ yathā̱ nakṣa̍trā yantya̱ktubhi̍ḥ |
sūrā̍ya vi̱śvaca̍kṣase || 1.050.02 ||

अदृ॑श्रमस्य के॒तवो॒ वि र॒श्मयो॒ जनाँ॒ अनु॑।
भ्राज॑न्तो अ॒ग्नयो॑ यथा॥ १.०५०.०३॥
adṛ̍śramasya ke̱tavo̱ vi ra̱śmayo̱ janā̱ng anu̍ |
bhrāja̍nto a̱gnayo̍ yathā || 1.050.03||

त॒रणि॑र्वि॒श्वद॑र्शतो ज्योति॒ष्कृद॑सि सूर्य।
विश्व॒मा भा॑सि रोच॒नम्॥ १.०५०.०४॥
ta̱raṇi̍rvi̱śvada̍rśato jyoti̱ṣkṛda̍si sūrya |
viśva̱mā bhā̍si roca̱nam || 1.050.04||

प्र॒त्यङ्दे॒वानां॒ विश॑ प्र॒त्यङ्ङुदे॑षि॒ मानु॑षान्।
प्र॒त्यङ्विश्वं॒ स्व॑र्दृ॒शे॥ १.०५०.०५॥
pra̱tyaṅde̱vānā̱ṁ viśa̍ḥ pra̱tyaṅṅude̍ṣi̱ mānu̍ṣān |
pra̱tyaṅviśva̱ṁ sva̍rdṛ̱śe || 1.050.05||

येना॑ पावक॒ चक्ष॑सा भुर॒ण्यन्तं॒ जनाँ॒ अनु॑।
त्वं व॑रुण॒ पश्य॑सि॥ १.०५०.०६॥
yenā̍ pāvaka̱ cakṣa̍sā bhura̱ṇyanta̱ṁ janā̱m anu̍ |
tvaṁ va̍ruṇa̱ paśya̍si || 1.050.06||

वि द्यामे॑षि॒ रज॑स्पृ॒थ्वहा॒ मिमा॑नो अ॒क्तुभिः।
पश्य॒ञ्जन्मा॑नि सूर्य॥ १.०५०.०७॥
vi dyāme̍ṣi̱ raja̍spṛ̱thvahā̱ mimā̍no a̱ktubhi̍ḥ |
paśya̱ñjanmā̍ni sūrya || 1.050.07||

स॒प्त त्वा॑ ह॒रितो॒ रथे॒ वह॑न्ति देव सूर्य।
शो॒चिष्के॑शं विचक्षण॥ १.०५०.०८॥
sa̱pta tvā̍ ha̱rito̱ rathe̱ vaha̍nti deva sūrya |
śo̱ciṣke̍śaṁ vicakṣaṇa || 1.050.08||

अयु॑क्त स॒प्त शु॒न्ध्युव॒ः सूरो॒ रथ॑स्य न॒प्त्य॑ः।
ताभि॑र्याति॒ स्वयु॑क्तिभिः॥ १.०५०.०९॥
ayu̍kta sa̱pta śu̱ndhyuva̱ḥ sūro̱ ratha̍sya na̱ptya̍ḥ |
tābhi̍ryāti̱ svayu̍ktibhiḥ || 1.050.09||

उद्व॒यं तम॑स॒स्परि॒ ज्योति॒ष्पश्य॑न्त॒ उत्त॑रम्।
दे॒वं दे॑व॒त्रा सूर्य॒मग॑न्म॒ ज्योति॑रुत्त॒मम्॥ १.०५०.१०॥
udva̱yaṁ tama̍sa̱spari̱ jyoti̱ṣpaśya̍nta̱ utta̍ram |
de̱vaṁ de̍va̱trā sūrya̱maga̍nma̱ jyoti̍rutta̱mam || 1.050.10||

उ॒द्यन्न॒द्य मि॑त्रमह आ॒रोह॒न्नुत्त॑रां॒ दिव॑म्।
हृ॒द्रो॒गं मम॑ सूर्य हरि॒माणं॑ च नाशय॥ १.०५०.११॥
u̱dyanna̱dya mi̍tramaha ā̱roha̱nnutta̍rā̱ṁ diva̍m |
hṛ̱dro̱gaṁ mama̍ sūrya hari̱māṇa̍ṁ ca nāśaya || 1.050.11||

शुके॑षु मे हरि॒माणं॑ रोप॒णाका॑सु दध्मसि।
अथो॑ हारिद्र॒वेषु॑ मे हरि॒माणं॒ नि द॑ध्मसि॥ १.०५०.१२॥
śuke̍ṣu me hari̱māṇa̍ṁ ropa̱ṇākā̍su dadhmasi |
atho̍ hāridra̱veṣu̍ me hari̱māṇa̱ṁ ni da̍dhmasi || 1.050.12||

उद॑गाद॒यमा॑दि॒त्यो विश्वे॑न॒ सह॑सा स॒ह।
द्वि॒षन्तं॒ मह्यं॑ र॒न्धय॒न्मो अ॒हं द्वि॑ष॒ते र॑धम्॥ १.०५०.१३॥
uda̍gāda̱yamā̍di̱tyo viśve̍na̱ saha̍sā sa̱ha |
dvi̱ṣanta̱ṁ mahya̍ṁ ra̱ndhaya̱nmo a̱haṁ dvi̍ṣa̱te ra̍dham || 1.050.13||

Monday, April 27, 2015

Muhurtha: 21 great evils (ekavimsati mahadoshas)


|| Om gurave namah ||
Dear Jyotiashas,
 Dr. B.V Raman in his Muhurtha book has mentioned about 

21 great evils (ekavimsati mahadoshas) which needs to avoided for all important ceremonies. Attached is the list

Dosha
Name
Description
1
Panchanga Suddhi
Avoid tithi (Lunar Day): 4, 6,8,12,14, Full and New
Avoid Day: Tuesdays (Except for Naamakarana)
Avoid Nakshatra : Bharani, Krittika
Avoid Yoga: Atiganda(6),Shoola(9), Ganda(10),Vyatipaata(17),Vaidhruthi(27).
Avoid Karana: Bhadra(Vishiti)(Except of Shudra mantra/karma),
2
Surya Sankramana Dosha
Solar Ingress out of/into a rashi.
16Ghati before and after i.e 6hours24Mins before and after
3
Karthari Dosha.
two evil planets are placed on either side of the Lagna
4
Shashtashta Riphagatha Chandra Dosha.
Moon should invariably be avoided in the 6th, 8th and 12th houses from the Lagna rising in an election chart
5
Sagraha Chandra Dosha.
The Moon's association with any other planet, benefic or malefic, should be avoided. This injunction is specially applicable in case of marriage.
6
Udayasta Suddhi.
The Lagna and the seventh should be strong. The Lagna should be occupied by its own lord and the Navamsa Lagna by its own lord or vice versa or lord of Lagna should aspect Navamsa Lagna and vice versa. Similarly the seventh and the lord of the seventh Bhava should be favourably disposed. The strength of Lagna and the seventh is necessary in all elections but especially so in regard to marriage
7
Durmuhurtha
In regard to the diurnal muhurtha, the 1st, 2nd, 4th, 10th, 11th, 12th and 15th are inauspicious while in nocturnai muhurthas the 1st. 2nd, 6th and 7th are inauspicious. (Divide the day/night into 15 parts(appx 48mins) and avoid the above portions, Names of each portion should be learnt from standard texts)
Also Sunday coinciding with the 14th (Aryama); Monday the 8th (Vidhi) and the 12th (Naktanchara); Tuesday the 4th (Prtru) and the 11th (Vahni); Wednesday (Abhijit); Thursday the 12th (Naktanchara) and 13th (Varuna); Friday'the 4th (Pitru) and the 8th (Vidhi) and Saturday the 1st (Rudra) and the 2nd (Ahi).
8
Gandanthara
 The last 2 ghatis (48 minutes) of the 5th, 10th and 15th (Full Moon) and the first 2 ghatis of the 6th, 11th and 1st (dark half) lunar days go under tithigandanthara and they should be rejected for all new works. Similarly, the last 2 degrees of Cancer. Scorpio and Pisces and the first 2 degrees of Leo, Sagittarius and Aries are inauspicious. The last ghatis of Aslesha, Jyeshta, Moola, Revati and Aswini and the first four ghatis of Makha should be avoided as injurious for good work.
9
Papashadvargs
Malefics should not be strong in shadvargas in an election chart.
10
Bhrigu Shatka.
The position of Venus in the 6th is injurious. This is especially so in regard to marriage. Even when Venus is exalted and associated with benefics, such a disposition is not approved.
11
Kujasthama
Mars should be avoided in the 8th house, as it indicates destruction of the object in view. In a marriage election chart. Mars in the 8th is unthinkable. Even if Mars is otherwise powerful, he should not occupy the 8th house.
12
Ashtama Lagna Dosha.
In selecting a time for marriage, the Lagna ascending should not happen to be the 8th from the Janma Lagna of the bride and the bridegroom.
13
Rasi Visha Ghatika.
there are  negative periods of different Lagnas (Lagna Thyajya). They are to be rejected for all auspicious work.
14
Kunavamsa Dosha.
The Lagna selected for an auspicious work should not occupy the Navamsa of a malefic.
15
Vaaradosha.
Certain weekdays are to be avoided for certain special activities.
16
Grahanothpatha Dosha.
Grahana+Uthpaatha Dosha.
The constellations in which the eclipses appear should be avoided, and in regard to marriage, such a constellation should be avoided for six months.
17
Ekargala Dosha.
This dosha is powerful only during the daytime. Affects matters started under certain yogas such as Vishkhambam. We need not go into details as it is not of much significance.
18
Krura Samyuta Dosha.
The constellation occupied by the Sun at a given moment, and the one immediately preceding and succeeding it have to be deemed unpropitious for all good work and they should be rejected for purposes of marriage.
19
Akalagharjitha Vrishti Dosha.
Akaala+gharjitha)+Vrishti Dosha.
When there is rainfall and thunder, out of season, such days should be deemed unfit for all good work.
20
Mahapatha Dosha.
When the Sun and, the Moon are equally removed from the equator upon the same side of it, the aspect is known as Vyatipata, which indicates excess of evil. This is held to be unfavourable for all good work.
21
Vaidhruthi Dosha
 This is also an evil aspect (yoga) and should be avoided in all favourable activities.

  


Thursday, April 23, 2015

Horoscope for Lord Rama and Lord Hanuman

|| Om Gurave Namah ||

Dear Jyotishas,
 Attached is  the chart of Lord Rama and Lord Hanuman (Anjaneya).
Those who cannot read tamil  the horoscope is as given below,

Lord Rama (Punarvasu Nakshatra)
Sun, Mercury = Aries
Ketu=Gemini
Lagna,Moon, Jupiter = Cancer
Saturn = Libra
Rahu = Sagittarius
Mars = Capricorn
Venus = Pisces
Note: Pt. Sanjay Rath suggests that Mercury should be in Taurus for UL to indicate Mother Sita.

Lord Hanuman (Moola Nakshatra)
Lagna, Mars = Aries
Jupiter = Leo
Venus,Rahu,Mercury = Virgo
Sun,Moon = Sagittarius
Saturn = Capricorn
Ketu = Pisces


The above chart was provide by an astrologer for worship to my brother-in-law as a remedy for all doshas.

Warm Regards,
Sanjay P

Note 1: "The value of the greatest elongation (west or east), for Mercury, is between 18° and 28°; and for Venus between 45° and 47°." Wikipedia. So Venus and Mercury cannot be be taken to be in Virgo by Normal Calculations. Pt. Sanjay Rath Suggests the "Roga" Bhaava can be taken as 8th house instead of 6th and both grahas can be Scorpio.  Unless ofcourse if you think that the maximum elongation can be different in Sat Yuga. 

Note 2: There is also discussions about Lord Rama's Nakshatra. 
"

tato yaj~ne samaapte tu R^itUnaam SaT samatyayuH |
tataH ca dvaadashe maase chaitre naavamike tithau || 1-18-8
nakxatre aditi daivatye sva ucCha sa.nstheShu pa.nchasu |
graheShu kar.hkaTe lagne vaakpataa i.ndunaa saha || 1-18-9
prodyamaane jagannaatham sarva loka namaskR^itam |
kausalyaa ajanayat raamam sarva lakSaNa sa.myutam || 1-18-10
viSNoH ardham mahaabhaagam putram aixvaaku na.ndanam |
lohitaaksham mahaabaahum rak{}ta oSTam du.ndubhi svanam || 1-18-11
8, 9, 10, 11. tataH yaj~ne samaapte= then, ritual, on completion; R^ituuNaam SaT sam atyayuH= seasons, six, well, passed by; tataH= then; dvaadashe maase= in twelfth, month; chaitre naavamike tithau= chaitra month [April-May], ninth, day; nakshatre aditi daivatye= star of the day [punarvasu,] [whose presiding is] Aditi; panchasu graheSu swa uccha samstheshu= of five, planets, in their own, highest, positing; karkaTe lagne= in Cancer [of Zodiac]; vaak patiH indunaa saha= when Speech's, Lord [Jupiter,] is [with] Moon, along with; pra udyamane= when raising – ascending, advancing daytime – abhijit lagna; kausalyaa= Queen Kausalya; jagat naatham= worlds', lord [Vishnu]; sarva loka namaskR^itam= by all, worlds, adored; divya lakshana samyutam= divine, attributes, along with; viSNoH= Vishnu's; artham= epitome of [not half of Vishnu]; mahaa bhaagam= greatly blessed one; ikshwaaku nandanam= Ikshvaaku dynasty, delight of; lohita aksham= lotus-red, eyes; mahaa baahum= lengthy, armed; rakta oSTam= roseate, lips; dundubhi svanam= drumbeat, voiced; raamam= Rama as; putram= the son; ajanayat= gave birth.
On completion of the ritual six seasons have passed by and then in the twelfth month, on the ninth day of chaitra month [April-May,] when the presiding deity of ruling star of the day is Aditi, where the ruling star of day is punarvasu, the asterism is in the ascendant, and when five of the nine planets viz., Sun, Mars, Jupiter, Saturn, and Venus are at their highest position, when Jupiter with Moon is ascendant in Cancer, and when day is advancing, then Queen Kausalya gave birth to a son with all the divine attributes like lotus-red eyes, lengthy arms, roseate lips, voice like drumbeat, and who took birth to delight the Ikshwaku dynasty, who is adored by all the worlds, and who is the greatly blessed epitome of Vishnu, namely Rama. [1-18-8, 9, 10, 11]
"

But, for Navami Born person the Moon has to be at least little greater than 8x12= 96 degrees from Sun. 12 degrees is for one tithi, so for 8 tithis to complete 96 degrees should have been completed, to start 9th (Navami) tithi. 
Even If Sun is in 0* degree Aries and Moon is in Cancer there is three signs in between Aries, Taurus and Gemini. Each Sign is for 30 degrees and there for 90 degree are covered in three signs. So Moon has to be atleast 6* degrees into Cancer which is Pushya Nakshatra (Guru's Nakshatra). So Rama by this calculations has to be Pushya Nakshatra. Is there any corruptions in test?. Is there any other version of Ramayana which can clarify this?

Note 3 :  Some astrologers have given that Pundit Ravana's Chart is same as Lord Shree Rama. Except that Lagna is in Aries for Ravana. I will be happy if anyone can provide the reference for this.