Agni Mantra

Agni Mantra

Thursday, November 10, 2005

Chart Reading Example KSY-SY-Panchottari Dasa

---------- Forwarded message ----------
From: Sanjay Rath <guruji@srath.com>
Date: Nov 7, 2005 12:38 PM
Subject: Re: [sohamsa] Hare Rama krishna respected sri guru sanjay ji....
To: sohamsa@yahoogroups.com

 
om namo bhagavate vasudevaya
Dear Paul
Your Guruji has got both Kalasarpa yoga and sarpa yoga. He is a very good person who has to suffer a lot due to the effect of these yoga. In 2000 his luck changed and he had a very good image abroad as Mars is with Mercury the lord of arudha lagna whose result he is giving. Then atmakaraka Moon antardasa started from Feb 2005 and this is the real trouble till 2007. The Moon is lagnesh placed in 6th house in navamsa and 12house from arudha lagna in rasi chart.
Panchottari dasa (applicable if lagna is in Cancer in rasi and dwadasamsa):
 
 Mars MD:  2000-09-02  -  2015-09-03
 
  Antardasas in this MD:
 
  Mars:  2000-09-02  -  2002-10-25
  Ven:  2002-10-25  -  2005-02-03
  Moon:  2005-02-03  -  2007-07-12
  Jup:  2007-07-12  -  2010-02-04
  Sun:  2010-02-04  -  2011-10-26
  Merc:  2011-10-26  -  2013-09-03
  Sat:  2013-09-03  -  2015-09-03
 
Transits:
Chandramsa is dhanus and the present transit of Saturn in the 8th house from Chandramsa rasi (Sagittarius) is most difficult causing umpteen 8th house results like separation in family matters/spousal problems. The transit of Saturn over lagna will also show one death in family.
 
May I recommend this from the Rig Veda for such an inauspicious Saturn transit?
Use URW Palladio IT font

çaà na indrägné bhavatämavobhiù çaà na indrävaruëä rätahavyä
çamindräsomä suvitäya çaà yoù çaà na indräpüñaëä väjasätau
çaà no bhagaù çamu naù çaàso astu çaà naù purandhiùçamu santu räyaù
çaà naù satyasya suyamasya çaàsaùçaà no aryamä purujäto astu
çaà no dhätä çamu dhartä no astu çaà na urücé bhavatusvadhäbhiù
çaà rodasé bõhaté çaà no adriù çaà nodevänäà suhaväni santu
çaà no agnirjyotiranéko astu çaà no miträvaruëävaçvinä çam
çaà naù sukõtäà sukõtäni santu çaà na iñiroabhi vätu vätaù
çaà no dyäväpõthivé pürvahütau çamantarikñaà dõçayeno astu
çaà na oñadhérvanino bhavantu çaà no rajasas patirastu jiñëuù
çaà na indro vasubhirdevo astu çamädityebhirvaruëaù suçaàsaù
çaà no rudro rudrebhirjaläñaù çaà nastvañöä gnäbhiriha çõëotu
çaà naù somo bhavatu brahma çaà naù çaà no gräväëaùçamu santu yajäù
çaà naù svarüëäà mitayo bhavantu çaà naù prasvaù çaà vastu vediù
çaà naù sürya urucakñä udetu çaà naçcatasraù pradiço bhavantu
çaà naù parvatä dhruvayo bhavantu çaà naù sindhavaù çamu santväpaù
çaà no aditirbhavatu vratebhiù çaà no bhavantu marutaù svarkäù
çaà no viñëuù çam u püñä no astu çaà no bhavitraà çaà vastu väyuù
çaà no devaù savitä träyamäëaù çaà no bhavantüñaso vibhätéù
çaà naù parjanyo bhavatu prajäbhyaù çaà naùkñetrasya patirastu çambhuù
çaà no devä viçvadevä bhavantu çaà sarasvaté saha dhébhirastu
çamabhiñäcaù çamu rätiñäcaù çaà no divyäù pärthiväù çaà no apyäù
çaà naù satyasya patayo bhavantu çaà no arvantaù çamu santu gävaù
çaà na õbhavaù sukõtaù suhastäù çaà no bhavantu pitaro haveñu
çaà no aja ekapäd devo astu çaà no'hirbudhnyaù çaà samudraù
çaà no apäà napät perurastu çaà naù põçnirbhavatu devagopä
ädityä rudrä vasavo juñantedaà brahma kriyamäëaà navéyaù

With best wishes and warm regards,
Sanjay Rath
* * *
Sri Jagannath Center®
15B Gangaram Hospital Road
New Delhi 110060, India
http://srath.com, +91-11-25717162


Respected Guru ji

Natal Chart

Date:          August 27, 1976
Time:          3:07:00
Time Zone:     5:30:00 (East of GMT)
Place:         74 E 36' 00", 30 N 55' 00"
               Ferozepore, India
Altitude:      0.00 meters

Lunar Yr-Mo:   Nala - Bhadrapada
Tithi:         Sukla Dwitiya (Mo) (37.49% left)
Vedic Weekday: Thursday (Ju)
Nakshatra:     Uttara Phalguni (Su) (77.06% left)
Yoga:          Siddha (Ke) (0.38% left)
Karana:        Kaulava (Ma) (74.97% left)
Hora Lord:     Jupiter (5 min sign: Sg)
Mahakala Hora: Saturn (5 min sign: Le)
Kaala Lord:    Venus (Mahakala: Venus)

Sunrise:       6:04:14 (August 26)
Sunset:        19:00:35 (August 26)
Janma Ghatis:  52.6154

Ayanamsa:      23-32-01.58
Sidereal Time: 0:56:26

Body                Longitude        Nakshatra Pada Rasi Navamsa

Lagna                1 Cn 55' 52.54" Puna      4    Cn   Cn
Sun - PiK           10 Le 13' 25.96" Magh      4    Le   Cn
Moon - AK           29 Le 43' 31.95" UPha      1    Le   Sg
Mars - PK            8 Vi 10' 34.35" UPha      4    Vi   Pi
Mercury - GK         7 Vi 27' 25.03" UPha      4    Vi   Pi
Jupiter - DK         6 Ta 44' 56.89" Krit      4    Ta   Pi
Venus - AmK         29 Le 17' 47.36" UPha      1    Le   Sg
Saturn - MK         16 Cn 36' 46.06" Push      4    Cn   Sc
Rahu - BK           13 Li 04' 57.10" Swat      2    Li   Cp
Ketu                13 Ar 04' 57.10" Aswi      4    Ar   Cn
Maandi              16 Ge 35' 08.57" Ardr      3    Ge   Aq
Gulika              16 Ge 35' 08.57" Ardr      3    Ge   Aq
Bhava Lagna         25 Ge 04' 10.24" Puna      2    Ge   Ta
Hora Lagna          10 Ta 45' 42.98" Rohi      1    Ta   Ar
Ghati Lagna         27 Sg 50' 21.22" USha      1    Sg   Sg
Vighati Lagna       23 Aq 13' 32.40" PBha      1    Aq   Ar
Varnada Lagna        1 Le 55' 52.54" Aswi      1    Le   Le
Sree Lagna          24 Vi 31' 15.32" Chit      1    Vi   Le
Pranapada Lagna     24 Li 04' 20.86" Visa      2    Li   Ta
Indu Lagna          29 Sc 43' 31.95" Jye       4    Sc   Pi
Dhooma              23 Sg 33' 25.96" PSha      4    Sg   Sc
Vyatipata            6 Cn 26' 34.04" Push      1    Cn   Le
Parivesha            6 Cp 26' 34.04" USha      3    Cp   Aq
Indra Chapa         23 Ge 33' 25.96" Puna      2    Ge   Ta
Upaketu             10 Cn 13' 25.96" Push      3    Cn   Li
Kaala                0 Le 40' 23.81" Magh      1    Le   Ar
Mrityu              25 Pi 57' 33.25" Reva      3    Pi   Aq
Artha Prahara       23 Ar 40' 05.76" Bhar      4    Ar   Sc
Yama Ghantaka       17 Ta 06' 57.12" Rohi      3    Ta   Ge
Prana Sphuta        26 Vi 14' 31.27" Chit      1    Vi   Le
Deha Sphuta         14 Li 23' 24.21" Swat      3    Li   Aq
Mrityu Sphuta        6 Aq 19' 25.95" Dhan      4    Aq   Sc
Sookshma TriSphuta  16 Aq 57' 21.43" Sata      4    Aq   Pi
TriSphuta           18 Aq 14' 33.07" Sata      4    Aq   Pi
ChatusSphuta        28 Ge 27' 59.03" Puna      3    Ge   Ge
PanchaSphuta        11 Cp 32' 56.12" Srav      1    Cp   Ar
V2                   1 Sc 55' 52.54" Aswi      1    Sc   Vi
V3                   1 Sg 55' 52.54" Aswi      1    Sg   Sg
V4                   1 Pi 55' 52.54" Aswi      1    Pi   Ta
V5                   1 Ar 55' 52.54" Aswi      1    Ar   Ar
V6                   1 Cn 55' 52.54" Aswi      1    Cn   Ta
V7                   1 Le 55' 52.54" Aswi      1    Le   Sg
V8                   1 Sc 55' 52.54" Aswi      1    Sc   Vi
V9                   1 Sg 55' 52.54" Aswi      1    Sg   Le
V10                  1 Pi 55' 52.54" Aswi      1    Pi   Ta
V11                  1 Ar 55' 52.54" Aswi      1    Ar   Ar
V12                  1 Cn 55' 52.54" Aswi      1    Cn   Ta
Kunda                6 Sg 25' 55.79" Mool      2    Sg   Ta

+-----------------------------------------------+
|           |Ke         |Ju   HL    |Md   Gk    |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|           |                       |As   Sa    |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------|         Rasi          |-----------|
|           |                       |Su   Mo    |
|           |                       |Ve         |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|GL         |           |Ra         |Ma   Me    |
|           |           |           |AL         |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
+-----------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------+
|Ma   Me    |HL         |AL         |           |
|Ju         |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|Md   Gk    |                       |As   Su    |
|           |                       |Ke         |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |        Navamsa        |           |
|-----------|                       |-----------|
|Ra         |          D-9          |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|Mo   Ve    |Sa         |           |           |
|GL         |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
+-----------------------------------------------+
 

Vimsottari Dasa (started from Moon):

Sun  Sun 1975-04-08  Moon 1975-07-30  Mars 1976-01-27 
     Rah 1976-06-02  Jup 1977-04-26  Sat 1978-02-13 
     Merc 1979-01-27  Ket 1979-12-05  Ven 1980-04-08 
Moon  Moon 1981-04-08  Mars 1982-02-07  Rah 1982-09-11 
      Jup 1984-03-08  Sat 1985-07-10  Merc 1987-02-07 
      Ket 1988-07-10  Ven 1989-02-07  Sun 1990-10-12 
Mars  Mars 1991-04-08  Rah 1991-09-08  Jup 1992-09-26 
      Sat 1993-09-02  Merc 1994-10-12  Ket 1995-10-09 
      Ven 1996-03-03  Sun 1997-05-03  Moon 1997-09-11 
Rah  Rah 1998-04-08  Jup 2000-12-22  Sat 2003-05-16 
     Merc 2006-03-21  Ket 2008-10-11  Ven 2009-10-30 
     Sun 2012-10-29  Moon 2013-09-23  Mars 2015-03-21 
Jup  Jup 2016-04-08  Sat 2018-05-28  Merc 2020-12-10 
     Ket 2023-03-15  Ven 2024-02-20  Sun 2026-10-24 
     Moon 2027-08-12  Mars 2028-12-10  Rah 2029-11-17 
Sat  Sat 2032-04-08  Merc 2035-04-12  Ket 2037-12-22 
     Ven 2039-01-30  Sun 2042-03-30  Moon 2043-03-13 
     Mars 2044-10-15  Rah 2045-11-23  Jup 2048-09-29 
Merc  Merc 2051-04-09  Ket 2053-09-08  Ven 2054-09-05 
      Sun 2057-07-05  Moon 2058-05-09  Mars 2058-10-12 
      Rah 2059-10-09  Jup 2063-04-24  Sat 2065-08-02 
Ket  Ket 2068-04-08  Ven 2068-09-08  Sun 2069-11-08 
     Moon 2070-03-12  Mars 2069-10-15  Rah 2071-03-10 
     Jup 2072-03-27  Sat 2073-03-03  Merc 2074-04-12 
Ven  Ven 2075-04-09  Sun 2078-08-12  Moon 2079-08-12 
     Mars 2081-04-09  Rah 2082-06-10  Jup 2085-06-10 
     Sat 2088-02-08  Merc 2091-04-09  Ket 2094-02-08 
1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.